Οργάνωση

Το Στρατηγείο της ΑΣΔΥΣ αποτελεί το ανώτατο ιεραρχικά κλιμάκιο του Σχηματισμού και το όργανο δια του οποίου βοηθείται ο Διοικητής στην ενάσκηση των καθηκόντων του.

Είναι Στρατηγείο επιπέδου Σώματος Στρατού. Η γενική του διάρθρωση περιλαμβάνει τη Διοίκηση, το Επιτελείο και την οργανική Υπομονάδα Διοικήσεως. 

Το Επιτελείο αποτελεί το όργανο που βοηθάει το Διοικητή της ΑΣΔΥΣ στην ενάσκηση της Διοικήσεως και αποτελείται από 3 Κλάδους και λοιπά τμήματα - υπηρεσίες. Επίσης στο Στρατηγείο της ΑΣΔΥΣ είναι εντεταγμένη η Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων ως Ειδικό Επιτελείο.     

Η λεπτομερής διάρθρωση και σύνθεση του Στρατηγείου της ΑΣΔΥΣ, περιλαμβάνεται στον οικείο Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ).