Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 20/2015

2015, Απρίλιος 21 - 1:42μμ

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σκοπό τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο 4ετους διάρκειας, για την προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Λευκοπλάστης µε Γάζα) (Α∆ : 20/15) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σκοπό τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο 4ετους διάρκειας, για την προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Λευκοπλάστης µε Γάζα) (Α∆ : 20/15) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΑΣΔΥΣ 20/15115.73 KB