Διαγωνισμοί

Απρίλιος 21, 2015

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σκοπό τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο 4ετους διάρκειας, για την προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Λευκοπλάστης µε Γάζα) (Α∆ : 20/15) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σκοπό τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο 4ετους διάρκειας, για την προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Λευκοπλάστης µε Γάζα) (Α∆ : 20/15) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.

Απρίλιος 21, 2015

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ελαιολιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.