ΑΣΔΥΣ

Αποστολή

 

Αποστολή της ΑΣΔΥΣ είναι να υποστηρίζει από πλευράς ΔΜ, όλους τους σχηματισμούς και μονάδες , το σύνολο των χερσαίων επιχειρήσεων του Στρατού Ξηράς.

Η ευθύνη για την υποστήριξη από πλευράς ΔΜ, του Στρατού Ξηράς.

Η συγκέντρωση των απαιτήσεων ΔΜ και η μέριμνα για την ικανοποίηση αυτών.

Η διοίκηση, έλεγχος και συντονισμός της εκπαιδεύσεως, των οργανικών και ΥΔ αυτής Σχηματισμών, Συγκροτημάτων και Μονάδων της.

Η ασφάλεια στη ΠΕ της, σύμφωνα με τα σχέδια του ΓΕΣ.

Η μελέτη, σύνταξη και υποβολή στο ΓΕΣ των προβαλλομένων από τους Σχηματισμούς ΔΜ στοιχείων λειτουργικού προϋπολογισμού, για την προμήθεια εφοδίων – υλικών συντηρήσεως.

Η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαιούντων για την υποστήριξη του ΣΞ υλικών και εφοδίων από το εμπόριο, εντός των οικονομικών αρμοδιοτήτων της.

Ο προγραμματισμός, η έγκριση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των μεταφορών πάσης φύσεως (χερσαίων – θαλασσίων – εναερίων) σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια, στην ειρήνη και στον πόλεμο.

Η έκδοση ΤΟ τύπου «Α» και «Β».

Ο έλεγχος της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και η εξασφάλιση περίθαλψης και διακομιδών των απωλειών υγείας.

Η υποστήριξη ΔΜ των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης.

Η ανάπτυξη – αναβάθμιση των δυνατοτήτων ΔΜ και ιδιαίτερα στους τομείς :

Παραγωγικότητας εργοστασίων, μεταφορικών δυνατοτήτων, βελτίωση υποδομής.
Συνεργασία με αντιστοίχους τομείς δραστηριότητας του πολιτικού τομέα (Βιομηχανία – ΑΕΙ).

Η διοίκηση και ο έλεγχος των στρατιωτικών εργοστασίων, μέσω της ΔΙΣΕ.