ΑΣΔΥΣ

ΔΕΠ

Διεύθυνση Επικοινωνιών-Πληροφορικής (ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠ)

Τον Απρίλιο του 2004 η Διοίκηση Διαβιβάσεων της ΣΔΑ αναδιοργανώθηκε σε Διεύθυνση Επικοινωνιών-Πληροφορικής (ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠ). Η ΔΕΠ ευθύνεται για τα θέματα που αφορούν στις επικοινωνίες και στα συστήματα πληροφορικής του Στρατηγείου, των Σχηματισμών και των Μονάδων της ΠΕ ΑΣΔΥΣ.

Αποστολή

Συστήματα – μέσα που παρακολουθεί η ΔΕΠ στην ΠΕ ΑΣΔΥΣ:

  • Σύστημα Διακίνησης Αλληλογραφίας (ΣΔΑ “ΠΥΡΣΕΙΑ”).
  • Δίκτυο Δεδομένων Στρατού (ΔΙΔΕΣ).
  • Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ).
  • Επικοινωνίες Τηλεομοιοτυπίας (FAX).
  • Κινητή Τηλεφωνία (Δίκτυο VPN/ΓΕΣ).
  • ΥΕΣΑ (Υπηρεσία Επείγουσας Στρατιωτικής Αλληλογραφίας).
  • Σύστημα Διοίκησης Έλεγχου & Πληροφοριών Στρατού Ξηράς (ΣΔΕΠ).
  • Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού (ΕΣΕΠ).
  • Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.