ΑΣΔΥΣ

ΔΤΧ

Διεύθυνση Τεχνικού (ΑΣΔΥΣ/ΔΤΧ)Η Διεύθυνση Τεχνικού είναι οργανική Δνση της ΑΣΔΥΣ, άρχισε να λειτουργεί με νέες αρμοδιότητες από 12 Οκτ 2005, ευθύνεται για όλα τα θέματα αρμοδιότητας ΤΧ της ΑΣΔΥΣ και υπάγονται σε αυτή οργανικά και διοικητικά οι ειδικοί Λόχοι Επισκευών.

 

Αποστολή-Οργάνωση-Εγκαταστάσεις

Αποστολή

Η ΔΤΧ είναι υπεύθυνη για :

  • Τον Τεχνικό έλεγχο και την επίβλεψη συντήρησης Μονάδος (1ου – 2ου κλιμακίου) καθώς και την υλοποίηση συντήρησης πεδίου (3ου – 4ου κλιμακίου) σ’ όλο τον Ελλαδικό χώρο και για όλα τα υλικά, πλην του αεροπορικού.
  • Την επιθεώρηση του τεχνικού υλικού όλων των Μονάδων, την εκπαίδευση προσωπικού ΤΧ και των τεχνιτών των λοιπών Όπλων – Σωμάτων.
  • Την εκπόνηση μελετών για κατασκευές, ανακατασκευές, διασκευές, εκσυγχρονισμό τεχνικού υλικού και την επίβλεψη εκτέλεσης αυτών.