ΑΣΔΥΣ

ΔΥΠ

Διεύθυνση Υλικού Πολέμου (ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ)

Η Διεύθυνση Υλικού Πολέμου είναι οργανική Δνση της ΑΣΔΥΣ, άρχισε να λειτουργεί με νέες αρμοδιότητες από 12 Οκτ 2005, ευθύνεται για όλα τα θέματα αρμοδιότητας ΥΠ της ΑΣΔΥΣ και υπάγεται σε αυτή το Χημείο Στρατού (ΧΗΣ).

Αποστολή-Οργάνωση-Εγκαταστάσεις

Αποστολή

Η αποστολή της ΔΥΠ είναι ο έλεγχος και συντονισμός των αντίστοιχων ΔΥΠ των Σχηματισμών ΔΜ, που υπάγονται απευθείας στην ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ, σε θέματα αρμοδιότητας της.

Οργάνωση

Η αποστολή του ΧΗΣ παρουσιάζεται παρακάτω:

ΧΗΣ

Η αποστολή του ΧΗΣ είναι ο φυσικοχημικός έλεγχος των υλικών και εφοδίων του Σ.Ξ., για διαπίστωση ή εξακρίβωση της πληρότητας των προδιαγραφών ή των όρων ποιότητα:

  • Της ποιοτικής κατάστασης των αποθεμάτων.
  • Της ποιοτικής κατάστασης υλικών και εφοδίων έρευνας (σύνταξη προδιαγραφών κλπ) και άλλων ομοίων που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες υλικών και εφοδίων – προμηθειών αποθέματος.