ΑΣΔΥΣ

ΔΟΙ

Διεύθυνση Οικονομικού (ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ)Η ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ ευθύνεται για όλα τα θέματα αρμοδιότητας οικονομικού του Σχηματισμού.

Αποστολή

  • Ασκεί την υπηρεσία οικονομικού συμβούλου της Δκσης της ΑΣΔΥΣ.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των διατεθεισών πιστώσεων του Π/Υ, εκτός των ειδικών, προς παροχή οικονομικών και λογιστικών στοιχείων ακριβείας στα αρμόδια επιτελικά όργανα
  • Γνωματεύει επί της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, που διενεργούνται σε βάρος πόρων εκτός Π/Υ.
  • Εισηγείται τον καταλογισμό αστικών ευθυνών σε βάρος των δημοσίων υπολόγων των Μονάδων του Σχμηματισμού, προκαλεί τις σχετικές καταλογιστικές διαταγές και εποπτεύει την έγκαιρη εκτέλεσή τους.
  • Παρέχει κάθε είδους υποστήριξη οικονομικής μέριμνας στο προσωπικό του Σχηματισμού (π.χ. πληροφορίες σχετικές με οικονομικά θέματα, συνταξιοδοτικά θέματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ). Ορίζει τους φορείς σύνταξης – προελέγχου των υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Τηρεί τα προβλεπόμενα από τους Νόμους, Κανονισμούς και δγές, Βιβλία, Μητρώα και λοιπά έντυπα αρμοδιότητας της Δνσης.