ΑΣΔΥΣ

ΔΕΣΥ

Η Διεύθυνση Εκποίησης Στρατιωτικού Υλικού (ΔΕΣΥ)  συγκροτήθηκε το 1986 ως γραφείο της ΔΥΠ/ΓΕΣ με την ονομασία ΓΕΑΣΥ (Γραφείο Εκποιήσεως Αχρήστου Στρατιωτικού Υλικού).Τον Απρίλιο του 1989 αναδιοργανώθηκε και υπήχθη υπό τον ΔΓ’Κ/ΓΕΣ, με την ονομασία ΓΕΣΥ (Γραφείο Εκποιήσεως Στρατιωτικού Υλικού).

Τον Απρίλιο του 1995 μετονομάστηκε σε ΔΕΣΥ (Δνση Εκποιήσεως Στρατιωτικού Υλικού) και απετέλεσε Διεύθυνση του ΓΕΣ. Τον Ιανουάριο του 2005 αναδιοργανώθηκε και υπήχθη υπό τον ΔΓ’Κ/ΑΣΔΥΣ, με την ονομασία ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

«Αποστολή της ΔΕΣΥ είναι η εκποίηση των πάσης φύσεως ΠΟΕ – άχρηστων στρατιωτικών υλικών  σύμφωνα με τις δγες του ΓΕΣ μέσω δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Από το 2013 και μετά η ΔΕΣΥ είναι υπεύθυνη για την εκποίηση του άχρηστου υλικού και της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 8018/1/457-α απόφαση υπουργών Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας – Εργασίας – Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ Β-3398)».

Τα έσοδα από την εκποίηση των υλικών του ΣΞ κατατίθενται σε ποσοστό 100% υπέρ ΜΤΣ, για τα υλικά της ΕΛ..ΑΣ στο ΜΤΣ κατατίθεται το 68% του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο 38% κατατίθεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε έτος, διενεργούνται με μέριμνα της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, για την εκποίηση ΠΟΕ – άχρηστων υλικών, τόσο του ΣΞ όσο και της ΕΛ.ΑΣ. όπου τα υλικά εκποιούνται σε :

 • Σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή ανακυκλωτές ή επεξεργαστές αυτών (παλιοσίδηρος, χαρτί κλπ).
 • Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) απόβλήτων

ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΧΡΗΣΤΑ  ΠΟΕ)

Τα υλικά τα οποία εκποιούνται, συνήθως από τη ΔΕΣΥ είναι τα παρακάτω:

 • ΠΟΕ Οχήματα – μηχανήματα – ρυμουλκούμενα, στην κατάσταση την οποία βρίσκονται.
 • ΠΟΕ – άχρηστα υλικά Διαβιβάσεων (τηλέφωνα, σταθμοί ασυρμάτου κλπ).
 • ΠΟΕ – άχρηστα υλικά αρμοδιότητας Υλικού Πολέμου (μηχανήματα, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, αντίσκηνα κλπ).
 • ΠΟΕ – άχρηστα αρμοδιότητας Εφοδιασμού Μεταφορών (βαρέλια, κάνιστρα κλπ).
 • ΠΟΕ – άχρηστα αρμοδιότητας Υγειονομικού (εργαλεία, μηχανήματα κλπ).
 • Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια.
 • Διάφορα είδη μετάλλων (παλαιοσίδηρος, ορείχαλκος, αλουμίνιο κλπ).
 • ΠΟΕ συσσωρευτές – άχρηστος μόλυβδος.
 • ΠΟΕ ελαστικά επίσωτρα.
 • Άχρηστο χαρτί.
 • Διάφορα άχρηστα υλικά της ΕΛ.ΑΣ. (οχήματα, μηχανές, διάφορα μέταλλα κλπ)