ΑΣΔΥΣ

ΔΕΜ

Διεύθυνση Εφοδιασμού Μεταφορών (ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ)

Η Διεύθυνση Εφοδιασμού Μεταφορών είναι οργανική Δνση της ΑΣΔΥΣ, άρχισε να λειτουργεί με νέες αρμοδιότητες από 12 Οκτ 2005 και ευθύνεται για όλα τα θέματα αρμοδιότητος ΕΜ του οικείου και των υποστηριζομένων από πλευράς ΔΜ Σχηματισμών στον Πόλεμο και στην Ειρήνη.

Αποστολή-Οργάνωση-Εγκαταστάσεις

Αποστολή

Η αποστολή της ΔΕΜ είναι η παρακολούθηση και συντονισμός των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εφοδιασμού Μεταφορών των Σχηματισμών ΔΜ, που υπάγονται απευθείας στην ΑΣΔΥΣ, σε θέματα αρμοδιότητας της, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της στάθμης των αποθεμάτων των εφοδίων και υλικών αρμοδιότητας EM και μεριμνά για την συμπλήρωση τους καθώς και για τον ομαλό εφοδιασμό των Μονάδων του Στρατού.