691 ΒΕΒ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 691 ΒΕΒ

Η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή, για κάλυψη αναγκών συντηρήσεως και άλλων αναγκών του Στρατού Ξηράς και των λοιπών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με προϊόντα όπως:

            1.         Ιατρικού – βιομηχανικού οξυγόνου και αζώτου

            2.         Χρωμάτων διαφόρων τύπων (ελαιοχρωμάτων, πλαστικών, κτλ.)

            3.         Πλαστικών ειδών

            4.         Μεταλλικών κουτιών συσκευασίας χρωμάτων

            5.         Βερνικιού υποδημάτων

            6.         Σαπουνιού

Επιπλέον αναπτύσσει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με:

         1.     Την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των προϊόντων που παράγονται ή θα παραχθούν.

            2.          Τα μέσα παραλλαγής του κύριου υλικού και εγκαταστάσεων.